Church of Scotland logo
Church of Scotland logo

The LEGO Easter Story
Sgeulachd LEGO na Càisge

A gift for the children of Scotland

Tiodhlac, an asgaidh do chloinn na h-Alba

Heart-warming LEGO Easter video for every child in Scotland!

Discover the story of Easter through this LEGO animation, which takes us from Palm Sunday all the way to Jesus’ death and resurrection. Follow the story of Jesus and His disciples and enjoy the creative, colourful sets along the way.

He is not here; he has risen! Remember how he told you, while he was still with you in Galilee: “The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified and on the third day be raised again.” Luke 24:6-7

Jesus said to her, “I am the resurrection and the life.” John 11:25

Play Video

You are welcome to download this video in HD to show in school assemblies, classes, services and / or for personal / family use. 

Bhidio blàth-chridheach na Càisge dhan h-uile pàiste ann an Alba!

Faigh eòlas air sgeulachd na Càisge tron bheothachadh LEGO seo, a bheir sinn bho Là Sàbaid na Pailme fad na slighe gu bàs agus aiseirigh Ìosa. Lean sgeulachd Ìosa agus a dheisciobail agus gabh tlachd anns na seataichean cruthachail, dathach air an t-slighe.

Chan eil e an seo, ach tha e air èirigh! Cuimhnichibh mar a thuirt e ribh fhad ‘s a bha e fhathast ann an Galile: ‘Feumaidh Mac an Duine a bhith air a thoirt thairis do làmhan dhaoine peacach, agus a bhith air a cheusadh, agus èirigh arithist air an treas latha.’” Lcs 24:6-7

Thuirt Ìosa rithe, “Is mise an aiseirigh agus a’ bheatha.” Eòin 11:25

Play Video about LEGO Easter - Gaelic Language

Faodaidh tu a’ bhidio seo a luchdachadh sìos ann an HD gus a shealltainn anns na seirbheisean agad (gu pearsanta no air-loidhne), co-chruinneachaidhean, clasaichean, no airson cleachdadh pearsanta / teaghlaich.

Build your own LEGO empty tomb!

We’ve created a LEGO empty tomb that you can build at home, at school or in your children’s groups. To build this set we’ve chosen regular bricks that children might have at home.

Tog an tuama fhalamh LEGO agad fhèin!

Tha sinn air uaigh fhalamh LEGO a chruthachadh as urrainn dhut a thogail aig an taigh, san sgoil no ann am buidhnean chloinne. Gus an seata seo a thogail tha sinn air breigichean àbhaisteach a thaghadh a dh’fhaodadh a bhith aig clann aig an taigh.