Church of Scotland logo
Church of Scotland logo

The Good Samaritan

An Samaritanach Math

A gift for the
children of Scotland

Tìodhlac do chlann na h-Alba

A LEGO animation of The Good Samaritan for every child in Scotland!

Discover the parable of ‘The Good Samaritan’ from Luke 10 in a new and immersive way with this LEGO animation that takes you on the traveller’s journey and shows you why Jesus told a crowd the story.

He answered, “love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind; and love your neighbour as yourself.”

“You have answered correctly,” Jesus replied. “Do this and you will live.”
Luke 10:27-28

But a Samaritan, as he travelled, came where the man was; and when he saw him, he took pity on him.
Luke 10:33

Play Video

You are welcome to download this video in HD to show in school assemblies, classes, services and / or for personal / family use. 

An Samaritanach Math ann am beò-dhealbhadh
LEGO dha gach leanabh ann an Alba!

Faigh dol a-steach domhain agus ùr dhan chosamhlachd ‘An Samaritanach Math’ bho Lucas 10 leis a’ bheò-dhealbhadh LEGO seo a bheir thu air cuairt an fhir-siubhail agus a sheallas dhut carson a dh’innis Iosa an sgeulachd dhan t-sluagh.

Fhreagair e, “Gràdhaich an Tighearna do Dhia led uile chridhe agus led uile anam agus led uile neart agus led uile inntinn; agus gràdhaich do nàbaidh mar thu fhèin.”

“Fhreagair thu gu ceart,” thuirt Iosa. “Dèan seo agus bidh tu beò.”
Lucas 10:27-28

Ach thàinig Samaritanach, a bha a’ siubhal, gu far an robh an duine; agus an uair a chunnaic e e, ghabh e truas ris.
Lucas 10:33

Play Video

Faodaidh tu a’ bhidio seo a luchdachadh sìos ann an HD gus a shealltainn anns na seirbheisean agad (gu pearsanta no air-loidhne), co-chruinneachaidhean, clasaichean, no airson cleachdadh pearsanta / teaghlaich.

Build your own LEGO inn!

We’ve created a LEGO inn that you can build at home, at school or in your children’s groups. To build this set we’ve chosen regular bricks that children might have at home.

Tog an taigh-òsta LEGO agad fhèin!

Chruthaich sinn taigh-òsta LEGO a dh’fhaodas sibh a thogail aig an taigh, no anns an sgoil no anns na buidhnean-chloinne agaibh. Airson an seata seo a thogail, thagh sinn breigichean àbhaisteach a dh’fhaodas a bhith aig clann aig an taigh.

Teacher's notes

Here’s some accompanying teacher’s notes to help teachers incorporate this Easter video within a lesson or school assembly.

Notaichean an neach-teagaisg

Seo cuid de na notaichean tidseir le duilleagan-obrach sgoilearan nan cois gus tidsearan a chuideachadh gus a’ bhidio Càisge seo a thoirt a-steach do leasan no co-chruinneachadh sgoile.

Teacher's notes

Here’s some accompanying teacher’s notes to help teachers incorporate this parable video within a lesson or school assembly.

Notaichean an neach-teagaisg

Tha notaichean tidseir an cois seo gus cuideachadh le tidsearan a’ bhidio den chosamhlachd a chleachdadh ann an lùib leasan no seanadh-sgoile.